Условия за ползване на мобилно приложение Oltrans

Условия за ползване

Използвайки приложението Oltrans, Вие се съгласявате с условията, описани в следното

Общо споразумение

за предоставяне на езикови услуги и ползване на мобилно приложение Oltrans

 

Версия: 13 април 2021 г.

 

Това Общо споразумение урежда предоставянето на езикови услуги от „Олтранс“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 152, ЕИК: 160103244, ДДС № BG160103244, представлявано от Сотир Николов Рангелов в качеството си на управител, (наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ) и ползването на приложението Oltrans (наричано по-долу Oltrans), собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Услугите са насочени към потребители (наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ), които искат да поръчат превод на документ или текст. Услугите имат за цел да гарантират, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават съдържание, отнасящо се само до тях, и по-специално, че приложението Oltrans не изпраща информация, която не представлява интерес за съответния потребител. Услугите се предоставят въз основа на Общите условия по-долу.

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва превод на документи и текстове от и на езиците, които се поддържат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Обемът на текста, типът текст, срокът на изпълнение, езикова комбинация и видът услуга ще бъдат договаряни за всяка отделна поръчка, а цената ще бъде определяна според актуалния ценоразпис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2. Регистрация в приложението Oltrans

В рамките на регистрационния процес ИЗПЛЪНИТЕЛЯТ изисква следните основни данни на клиента: име, фамилия, имейл.

1.3. След регистрация в приложението Oltrans ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се свързва с ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством предоставените данни за контакт, за да изпрати идентификационен номер за регистрация в приложението и за да изпрати уведомление за предоставена оферта.

1.4. Използване на приложението Oltrans

При използване на приложението Oltrans ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава информация за името и описанието на документа или текста за превод, езиковата комбинация, специализацията, срока за изпълнение. Също така получава информация за начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва приложението: посетени секции, прегледани екрани в рамките на всяка сесия, брой на щракванията (clicks) и брой на превъртанията (scrolls). Овен това обработва клиентския номер (Client ID), информацията за използваната версия на операционната система, идентификацията на устройството, системния език и избраната държава.

1.5. Данни за вход

Данните за вход на ПОТРЕБИТЕЛЯ се събират и използват за извършване на влизането. За да не се налага ПОТРЕБИТЕЛЯТ да влиза всеки път в приложението, неговите/нейните данни за вход се съхраняват в криптирана форма в приложението, докато не излезе от акаунта си.

 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

да започне извършване на възложената работа веднага след потвърждаване на офертата и предоставянето на документа/ите/ за превод;

да предаде готовия превод не по-късно от определения срок;

да пази търговските тайни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при и във връзка с извършената работа;

да извършва преводната дейност качествено, с бързина и с точност, придържайки се максимално към оригиналния текст. Същият носи отговорност за точността на извършения от него превод;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се откаже от възложената му работа, освен по основателни причини, които трябва надлежно да мотивира;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да избере лицето, което ще извърши превода по своя преценка, без да е нужно изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на извършената работа от свой служител;

ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ открие съществена грешка в смисъла на извършения превод, има право, в едномесечен срок от получаването на готовия превод, да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да бъдат направени необходимите корекции в превода безплатно. За целта ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да посочи точните места за поправка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да стартира изпълнението на определена поръчка преди заплащането ѝ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Срокът на изпълнение на поръчката ще бъде удължен с периода от момента на получаване на плащането.

2.2. Изчисляване на обема за превод и предоставяне на оферта на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изчислява обема на текста според общоприетите норми в преводаческата индустрия в Р. България, а именно на преводаческа страница въз основа на изходен текст. Една преводаческа страница се равнява на 1800 символа с интервалите. При документи, където не може да бъде изчислен изходният текст, преводът се изчислява на база целеви текст, като се дава приблизителна оферта с предупреждение за възможна корекция. Според тази мерна единица ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оферта на ПОТРЕБИТЕЛЯ индивидуално за всяко запитване за превод.

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

доброволно да вземе решението за изтегляне на приложението Oltrans от магазина с приложения на своята операционна система и да го инсталира на своето мобилно устройство;

да направи необходимата регистрация в мобилното приложение Oltrans, като следва стъпките, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорения срок пълната и необходима информация и документация, необходима му за извършване на всяка отделна възложена поръчка, като му осигури необходимото съдействие;

да заплати в пълен размер стойността на възложената поръчка преди изпълнението ѝ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

плащането може да бъде извършено по следните начини:

One Touch

Лесно и сигурно плащане с дебитна/кредитна карта. Услугата се предоставя от „Ипей“ АД.

ePay.bg

ePay.bg е българска система за електронни плащания. Приложението Oltrans препраща към страницата за разплащане на ePay.bg. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е необходимо да има регистриран профил. ePay.bg предоставя следните възможности за плащане: от сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, на каса на EasyPay или на банкомат B-Pay.

PayPal

PayPal е международна система за електронни плащания. Приложението Oltrans препраща към страницата за разплащане на PayPal. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е необходимо да има регистриран профил.

Банков превод

ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарежда необходимата сума на фирмена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Титуляр: Олтранс ООД

Банка: Уникредит Булбанк

Сметка номер: BG37 UNCR 7000 1522 8930 02

BIC код: UNCRBGSF

Основание: Оферта Q-xxx

Easypay

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да плати в брой във всички офиси на Easypay („Изипей“ АД) и в повечето клонове на: Първа Инвестиционна Банка, Централна Кооперативна Банка, Д Банк, ТексимБанк, Office 1 Superstore, Билла, Пикадили, Фантастико и др.

Необходимите данни ще бъдат предоставени след избор на този начин на плащане.

ІV. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

4.1. Стойността на всяка поръчка ще бъде определяна индивидуално според обема на текста за превод, типа текст, езиковата комбинация, избраната услуга, срока на изпълнение и актуалните цени към момента на запитване.

 

  1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срокът на всяка поръчка ще бъде определяна индивидуално според обема на текста за превод, типа текст, езиковата комбинация, избраната услуга към момента на запитване.

 

VI ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема правомерни плащания с всички банкови карти, носещи търговски марки на Visa, MasterCard, Maestro, БОРИКА и др.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, чрез авторизационната система на „Ипей“ АД, има право да откаже да приеме плащане с банкова карта в случай на:

невалидност на банковата карта;

невъзможност да се получи потвърждение за извършване на операцията;

съмнение относно правомерността на операцията;

неуспешно идентифициране (автентикация) на картодържателя за плащане на виртуален ПОС терминал.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови по картата заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, в случай на непредоставяне на поръчаните услуги, или в противоречие с настоящото Общо споразумение.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да получи по изричен и безусловен начин съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че последният се е запознал и приема настоящото Общо споразумение преди и като условие да бъде прието за обработка плащането на поръчката.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не поставя изисквания към ПОТРЕБИТЕЛЯ относно минималната сума за покупка на услуги, или други такива, като условие за заплащане с банкова карта.

6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не начислява допълнителни такси и комисиони към цените на услугите в момента на покупка в зависимост от начина на плащане.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избере удобен за него/нея начин на плащане на поръчката от предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез приложението Oltrans начини на плащане.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от поръчката в срок до 3 часа след нейното потвърждение чрез писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по имейл;

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да изисква връщане на сумата по плащането при отказ от поръчката след изтичане на 3 часа от нейното потвърждение;

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи стойността на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-малко от 30% от общата стойност на поръчката, в случай на отказ от поръчката след изтичане на 3 часа от нейното потвърждение;

7.5. В случай по т. 7.2. сумата се възстановява по същата карта, с която е платена поръчката.

7.6. Възстановяването на сумата е в срок от 10 /десет/ работни дни от заявката за отказ.

 

VIII. ЧУЖДОЕЗИКОВИ ВЕРСИИ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1. При версия на Общите условия на друг език, меродавна е българската. Всички други езикови версии имат изключително информативен характер.

 

  1. IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да променя настоящото Общо споразумение при промени в местното законодателство, в правилата на Международните картови организации или при други промени в регулативните изисквания.

9.2. Страните се договарят да разрешават възникналите проблеми по прилагането на споразумението по договаряне, а ако това се окаже невъзможно, по реда на ГПК.

  1. X. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. За обработване на лични данни от преводачи в хода на тяхната обичайна професионална дейност не е необходимо съгласие на лицата, в това число подписване на всякакви форми и декларации. За справка – разясненията на КЗЛД, публикувани на уеб сайта им в раздел „Бъдете информирани“, подраздели „Актуални въпроси от обществен интерес“ и „Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679“.

 

За неуредените по споразумението въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД.