КАК ДА ПОРЪЧАТЕ, ПЛАТИТЕ И ПОЛУЧИТЕ

официален превод на документи

Официален превод на документи

Поръчайте официален превод на документи, като ги изпратите и получите по имейл или куриер.

  • Изпращате сканирано копие на документа.
  • Получавате безплатна консултация.
  • Избирате удобен и безопасен метод на плащане.
  • Получавате официалния превод сканиран по имейл или на хартиен носител по куриер.

КАКВО Е ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

Официален превод на документи от заклети преводачи
по международен стандарт за писмени преводи БДС EN ISO 17100:2015

Официалният превод на документи се извършва от двама преводачи, поне единият от които е заклет преводач. Единият преводач превежда, а другият редактира, за да се гарантира липса на смислови грешки в превода. Ръководител на проекта преглежда превода за фактологични грешки - имена, дати, цифри. Преводът на документа се поставя на фирмена бланка и всяка страница се заверява с фирмен печат и подпис на преводача. Преводът се закрепя към оригиналния документ или негово копие като на мястото на закрепването също се поставя фирмен печат.

ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ И УСЛУГИ

Лични документи

Официален превод на лични документи от България за чужбина и от чужбина за България: удостоверения за раждане, брак, семейно положение, дипломи за средно и висше образование.

Фирмени документи

Официален превод на фирмени документи от България за чужбина и от чужбина за България: декларации, пълномощни, фактури, счетоводни документи, съдебни решения, дружествени договори, протоколи от събирания.

Заверки и легализация

Агенция „Олтранс“ извършва заверяване на документи във всички държавни институции и посолства в България, както и заверяване на документи от чужбина пред нотариус по договор с МВнР № 1889/2012.

ПАКЕТНИ УСЛУГИ

Документи за обучение

Официален превод и легализация, заверки на документи за образование от чужбина пред нотариус. Например, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка.

Документи за упражняване на регулирана медицинска професия

Предлагаме услуги, свързани с издаване на необходимите документи за упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

TOP