Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни, GDPR

ВЪВЕДЕНИЕ

Агенция за преводи и легализация „Олтранс“ ООД, ЕИК 160103244, със седалище и адрес на управление бул. „6-ти септември“ № 152, гр. Пловдив 4000, България, наричана по-долу „Олтранс“, в качеството си на администратор на лични данни в публичната и частната сфера, извършва законосъобразна дейност по правно основание, посочено в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR).

С настоящия документ „Олтранс“ има за цел да Ви информира за начина, по който, в качеството си на администратор, обработва Ваши лични данни, както и за Вашите права в това отношение. „Олтранс“ ще се стреми да Ви предостави полезна информация на фирмения си уеб сайт www.oltrans.bg
Според чл. 6 за обработване на лични данни от преводачи в хода на тяхната обичайна професионална дейност не е необходимо съгласие на лицата, в това число подписване на всякакви форми и декларации. За справка – разясненията на КЗЛД във връзка с GDPR, публикувани на уебсайта им в раздел „Бъдете информирани“, подраздели „Актуални въпроси от обществен интерес“ и „Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679“.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата и място на раждане, телефонен номер и други).

СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Олтранс“ обработва лични данни във връзка с изпълнението на поръчки, възложени от субекти, притежатели на лични данни или предприема стъпки за искане от субекта на данните преди съгласието за изпълнението на поръчката.

В тази връзка субектите, притежатели на лични данни, предоставят писмено или електронно съгласие за предоставяне на личните си данни както следва:

– писмено съгласие – подписват Споразумение за предоставяне на лични данни с поръчката на всеки документ за превод, предоставен на служител на „Олтранс“ в централен офис с адрес бул. „6-ти септември“ № 152, партер, офис 8;
– електронно съгласие – потвърждение за съгласие за предоставяне на лични данни, съдържащи се в документите, изпратени по електронен път през фирмения уеб сайт на „Олтранс“, а именно www.oltrans.bg или чрез формуляра за оферта на info@sotirr.sg-host.com

1. Фирменият уеб сайт на „Олтранс“ притежава защитена връзка за сигурност https://

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) е протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа, широко разпространена в Интернет. Технически HTTPS не е самостоятелен протокол, а резултат от поставянето на протокола за пренос на хипертекст (HTTP) върху SSL/TLS протокол и по този начин защитава стандартната HTTP връзка. Основната цел на тази комбинация е да се осигури защитена връзка и сигурност при преноса на данни между интернет потребителите и даден уеб сайт.

2. „Олтранс“ е администратор на лични данни в КЗЛД с идентификационен № 0052264.

3. „Олтранс“ притежава сертификация по международен стандарт ISO 17100:2015, според която спазва стриктни правила за подбор на преводачи, редактори и коректори, следва строга и сигурна формула за обработване на техните лични данни. Всеки служител на „Олтранс“ и преводач, редактор и коректор на свободна практика подписва декларация за неразпространение на данни и информация, договор за извършване на реводачески услуги към „Олтранс“, клетвена декларация за наказателна отговорност по чл. 290, ал.1 и 2 от Наказателния кодекс за достоверността на преводите на документи и други книжа, извършвани от тях. „Олтранс“ работи с преводачи, които имат потвърждение от Външно министерство на Република България за извършване на преводи и заверяване на преводи пред нотариус.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Олтранс“ съхранява възложените от субекти документи за превод, съдържащи лични данни, по два начина:
– физически – в специално пригоден за целта шкаф, намиращ се в централен офис на „Олтранс“ в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 152, който се заключва и до който имат достъп само ръководителите на проектите. Те съответно са подписали декларации за неразпространение на информация;
– електронен – на собствен сървър, до който имат достъп само служителите на „Олтранс“ чрез потребителско име и парола. Всички служители на „Олтранс“ са подписали декларация за неразпространение на информация.

„Олтранс“ предоставя Вашите лични данни единствено и само на своите служители и преводачи, редактори, коректори на свободна практика, които работят с „Олтранс“ според правилата на международния стандарт ISO 17100:2015 (т. 3 от „Способи за защита на лични данни“).

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

– имена;
– електронен адрес;
– адрес по лична карта;
– адрес за изпращане на документи по спедиторска фирма;
– телефонен номер;
– данни за фактури – име на фирма, седалище и адрес на управление, ЕИК, Булстат, МОЛ, фирмен електронен адрес;
– информация, свързана с начини на плащане – има на банка, данни за банкова сметка, данни на микросметки – PayPal, ePay и др.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Основните цели и основания на „Олтранс“ за обработване на личните Ви данни са както следва:
• управление на физически и онлайн поръчки;
• осчетоводяване и фактуриране на покупките, направени физически и онлайн, на основание законовото задължение за това.
„Олтранс“ е възможно да използва Вашата лична информация във връзка с известяването Ви за промоции, отстъпки, нови услуги, събития, дейности, уебинари и др. Това ще доведе до подобряването на нашите услуги и това да опознаете нашата дейност и социална активност по-задълбочено.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за периода, който е необходим за изпълнение на целите, изложени в настоящата политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Съобразно видовете данни и целите, за които са събрани, е определен срок на съхранение, при чието изтичане информацията се изтрива окончателно и безвъзвратно.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

„Олтранс“ поддържа профили в социалните мрежи Facebook, LinkedIn, Google +, Google Business, YouTube и други мрежи като не носи отговорност за обработването на личните Ви данни вследствие от ползването им. Моля, запознайте се с общите условия за ползване и обработка на лични данни на всяка една от мрежите, които желаете да ползвате.

ОФИСИ ПРИЕМНИ НА „ОЛТРАНС“

Всеки един офис приемна на „Олтранс“ е подписал договор, в който има клауза за неразпространение на информация и лични данни. Така „Олтранс“ гарантира на своите клиенти сигурността на личните им данни.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Олтранс“, Вие разполагате със следните права:

• да проверите точността, пълнотата и актуалността на предоставените от Вас данни за контакт;
• да изискате подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
• да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато са налице законни основания за това;
• да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;
• да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени.
Ако искате да упражните на практика някое от правата си или да предявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас на info@sotirr.sg-host.com или чрез писмо на пощенски адрес: гр. Пловдив 4000, бул. „6-ти септември“ № 152, партер, офис 8.

„Олтранс“ си запазва правото да откаже заявки, които са неоснователни или се повтарят многократно неоснователно, изискват големи технически усилия или застрашават поверителността на други потребители. Също така „Олтранс“ няма да вземе под внимание заявки, които подлежат на етническа или полова дискриминация, или са неприемливи поради етични съображения, или до тях по законово основание не е необходим достъп.
Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Ние правим всичко по силите си, за да Ви предложим сигурно и надеждно съхранение и боравене с личните Ви данни. Опитваме се да Ви предоставим ясна и открита информация за методите на съхранението им.

За да споделите мнение или да оставите коментар във връзка с регламента GDPR, моля, посетете нашата страница „Споделете мнение“.