ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТАЦИЯ,

ИЗИСКУЕМА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Важно!

Какво е превод на документация, изискуема от Европейския съюз?

Преводът на европейска документация е превод на широк набор от документи, изискуеми от органите и институциите в структурата на Европейския съюз.

Тези документи могат да бъдат:

 • Декларации за съответствие за маркировка „СЕ“;
 • Съдебни решения на Европейския съд по правата на човека;
 • Нормативни текстове и документи на органите на ЕС – наредби, директиви, решения, мнения и т.н.;
 • Становища, решения и препоръки на основните институции на ЕС;
 • Съдебни решения на Европейския съд;
 • Придружаваща документация за европейски проекти.

Като държава членка на Европейския съюз, България си взаимодейства пряко с различните институции и органи в структурата му. От това взаимодействие за българските граждани произтичат редица задължения, права и възможности. За да сме добре информирани и за да можем да се възползваме максимално от тях, съдържанието им трябва да е достъпно за нас. Въпреки че действително много голям обем от документацията на ЕС се превежда на български като един от официалните езици на Съюза, това далеч не важи за пълния й обем. Затова ние в агенция за преводи „Олтранс“ предлагаме професионален превод на необходимите ви текстове в съответствие с утвърдените стандарти и терминология, възприета и задължителна за Европейския съюз.

Маркировката за съответствие „СЕ“ се изисква за продукти, произведени където и да е по света, които след това се продават на територията на Европейския съюз. Поставянето на тази маркировка удостоверява, че съответният продукт отговаря на изискванията на ЕС по отношение на здравето, безопасността и защитата на околната среда. Сред продуктите, за които се изисква поставянето на тази маркировка, са: машини и оборудване, газови уреди, лични предпазни средства, химични вещества и смеси и т.н.

Съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите:

Продуктите се предлагат на българския пазар с инструкция и/или указание за употребата им на български език.

Когато декларацията за съответствие и техническото досие на продукта се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара могат да поискат документите или части от тях да бъдат придружени от лицензиран или легализиран превод на български език.

Предлагаме

превод на цялата необходима документация за узаконяването и въвеждането на пазара на вашите продукти:

 • Декларация за съответствие;
 • Инструкции и указания за ползване и поддръжка;
 • Техническа инструкция за монтаж;
 • Информационен лист за безопасност на опасни препарати и вещества и др.

Използваме

признати от Европейския съюз източници:

 • Преводната памет на Генерална дирекция „Писмени преводи“ към Европейската комисия (Directorate-General for Translation);
 • Терминологичния речник на IATE (Download IATE, European Union, 2020);
 • Официалния езиков наръчник за преводачи на Европейската комисия (English Style Guide: A handbook for authors and translators in the European Commission, April 2020).
01
В ерата на глобализация, отворени граници и динамична международна търговия често се наблюдават правни отношения от различен характер между български и чуждестранни лица, фирми и институции. Решенията на Европейския съд, както и регламентите, директивите, наредбите могат да имат ключово значение в регулирането на такива отношения.
02
Основните институции на ЕС – Комисията, Парламентът и Съветът – също така издават становища, препоръки и указания, чието съдържание е ценно както за юристи, така и за частни лица в сферата на бизнеса. Такъв пример е Общият регламент за защита на личните данни, който даде сериозно отражение върху цялата сфера на услугите.
03
Европейският съд по правата на човека в Страсбург има два официални езика – английски и френски, поради което преводът има основна роля във въпроси, отнасящи се до този орган. България заема челно място по подадени жалби към ЕСПЧ на глава от населението, като много често те са свързани с нарушено право на собственост.
04
Участието в Европейски проекти е чудесна възможност за развитие и постигане на заложените цели. Често обаче процесът по кандидатстване и участие включва значителен обем документи, формуляри и описания, за които се изисква да бъдат на английски или друг чужд език.

Използваните от нас ресурси гарантират, че преводът на вашия документ ще се придържа стриктно към установените норми за съставяне на европейски документи, както и коректност и постоянство в използваните термини, цитираните директиви, регламенти и други официални текстове от европейските институции.

TOP