Общо споразумение

Общо споразумение
за предоставяне на езикови услуги

Днес, …… 202…г., в гр. Пловдив между:

1.„Олтранс“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 152, ЕИК: 160103244, ДДС № BG160103244, представлявано от Сотир Николов Рангелов в качеството си на управител, наричано в споразумението ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна и

2.………………………., със седалище и адрес на управление: гр. ……………………., ул. ……., ЕИК: ……….., ДДС № …………………., представлявано от ……………………. в качеството си на ………………………, наричано в споразумението ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна

се сключи настоящето споразумение за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва превод на документи и текст от и на езиците, които се поддържат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Обемът на текста, типът текст, срокът на изпълнение, езиковата комбинация и видът услуга ще бъдат договаряни за всяка отделна поръчка.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 • да започне извършване на възложената работа веднага след потвърждаване на оферта и предоставянето на документа/ите/ за превод;
 • да предаде готовия превод не по-късно от определения срок;
 • да пази търговските тайни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при и във връзка с извършената работа;
 • да извършва преводната дейност качествено, с бързина и с точност, придържайки се максимално към оригиналния текст. Същият носи отговорност за точността на извършения от него превод;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се откаже от възложената му работа, освен по основателни причини, които трябва надлежно да мотивира;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да избере лицето, което ще извърши превода по своя преценка, без да е нужно изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на извършената работа от свой служител;
 • ако ПОТРЕБИТЕЛЯТоткрие съществена грешка в смисъла на извършения превод, има право, в едномесечен срок от получаването на готовия превод, да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да бъдат направени необходимите корекции в превода безплатно. За целта ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да посочи точните места за поправка.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да издава фактури след предаване на всяка поръчка или след натрупване на няколко по негово усмотрение.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да издава фактура за авансово плащане в размер до 50% от стойността на поръчката, когато нейната обща стойност надхвърля 100 лв.
 • При неплащане в уговорените срокове от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на фактури за предоставени услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже последващи поръчки, до момента на изчистване на всички висящи задължения.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право за замрази изпълнението на определена поръчка, при неплащане в уговорените срокове на фактура за авансово плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, докато това условие не бъде изпълнено. Срокът на изпълнение на такива поръчки ще бъде удължен с периода от момента на уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за замразяване до момента на получаване на плащането.
 • ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва името и логото на ПОТРЕБИТЕЛЯ в качеството му на клиент в свои рекламни кампании и материали.

Чл.2.2. Изчисляване на обема за превод и предоставяне на оферта на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изчислява обема на текста според общоприетите норми в преводаческата индустрия в Р. България, а именно на преводаческа страница въз основа на изходен текст. Една преводаческа страница се равнява на 1800 символа с интервалите. При документи, където не може да бъде изчислен изходният текст, преводът се изчислява на база целеви текст, като се дава приблизителна оферта с предупреждение за възможна корекция. Според тази мерна единица ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оферта на ПОТРЕБИТЕЛЯ индивидуално за всяко запитване за превод.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 • да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорения срок пълната и необходима информация и документация, необходима му за извършване на всяка отделна възложена поръчка, като му осигури необходимото съдействие;
 • да заплаща стойността на издаваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури не по-късно от 5 работни дни от датата на издаване на фактурата;
 • плащането се извършва по банков път по сметка: IBAN: BG37UNCR70001522893002, BIC: UNCRBGSF, банка Уникредит Булбанк, титуляр: „Олтранс“ ООД;
 • при закъснение на плащането повече от 5 дни – ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи лихви и неустойка в размер на 1/365 от годишния лихвен процент на БНБ за всеки ден просрочие, но не повече от 100% от общата дължима сума.

ІV. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.4.1. Стойността на всяка поръчка ще бъде определяна индивидуално според обема на текста за превод, типа текст, езиковата комбинация, избраната услуга, срока за изпълнение на поръчката, актуалните цени към момента на запитване.

V СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.5.1. Срокът на всяка поръчка ще бъде определяна индивидуално според обема на текста за превод, типа текст, езиковата комбинация, избраната услуга към момента на запитване.

VI. ОНЛАЙН РАЗПЛАЩАНЕ

Чл.6.1. Дефиниции – по смисъла на това Общо споразумение, изброените по-долу думи и съкращения имат следното значение:

6.1.1. Виртуален ПОС – логическо устройство, дефинирано в картовата система на банката, за дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през Интернет сайт.

6.1.2. Блокиране на сума по карта (Отложена авторизация) – допълнителна функционалност на виртуален ПОС терминал за ръчно въвеждане на картови данни през клавиатурата на терминала и резервиране (блокиране) на сума по карта за 30-дневен период, без осъществяване на финансова трансакция.

6.1.3. Брандове местни и международни карти, които могат да бъдат приемани като платежен инструмент за осъществяване на безналично плащане на виртуален ПОС терминал:

 • Maestro, издадени от български банки и банки в чужбина;
 • Борика и други местни карти;
 • Visa, Visa Electron, VPAY, издадени от български банки и банки в чужбина;
 • MasterCard, издадени от български банки и банки в чужбина;

6.1.4. Тип платежни карти според функционалността и лицето, на което са издадени, които се приемат на ПОС терминал:

 • Дебитни карти за физически лица с незабавен дебит;
 • Кредитни карти и карти с отложен дебит за физически лица;
 • Бизнес карти – дебитни и кредитни карти за юридически лица.

6.1.5. 3D Secure – система за идентификация на картодържател в реално време при плащане на виртуален ПОС чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картово плащане при Интернет търговец чрез някоя от следните схеми:

 • Verified by Visa (VbV) – за карти с логото на Visa, Visa Electron, VPAY;
 • MasterCard Secure Code – за карти с логото на MasterCard и Maestro;
 • Секретен код на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – за карти с търговския знак на Борика.

6.1.6. МКО – Международни картови организации: Visa и MasterCard.

6.1.7. Борика-Банксервиз АД (БОБС) – е акционерно дружество, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната, осигуряващо непрекъсната работа на Оторизационен център – 24 часа, 7 дни седмично.

6.1.8. Оспорено плащане – процедура за възстановяване, изцяло или частично, на определена сума, заплатена чрез транзакция с банкова карта.

6.1.9. Неправомерна транзакция или транзакция, извършена при условията на „измама“ – е транзакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Такава транзакция е направена без знанието и съгласието на автентичния картодържател и без неговото разрешение, като последният отказва да признае разходите, свързани с нея.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема правомерни плащания с всички банкови карти, носещи търговски марки на Visa, MasterCard, Maestro, БОРИКА и др.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, чрез авторизационната систена на „Борика-Банксервиз“ АД (БОБС), има право да откаже да приеме плащане с банкова карта в случай на:

 1. Невалидност на банковата карта;
 2. Невъзможност да се получи потвърждение за извършване на операцията;
 3. Съмнение относно правомерността на операцията;
 4. Неуспешно идентифициране (автентикация) на картодържателя за плащане на виртуален ПОС терминал;

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови по картата, заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, в случай на непредоставяне на поръчаните услуги, или в противоречие с Общото споразумение за превод на документи и текст.

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да получи по изричен и безусловен начин съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че последният се е запознал и приема настоящето Общо споразумение, преди и като условие да бъде прието за обработка плащането на поръчката.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не поставя изисквания към ПОТРЕБИТЕЛЯ относно минималната сума за покупка на услуги, или други такива, като условие за заплащане с банкова карта.

7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не начислява допълнителни такси и комисиони към цените на услугите в момента на покупка в зависимост от начина на плащане.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.8.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избере плащане с банкова карта при съгласие с настоящето „Общо споразумение“.

8.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от поръчката в срок до 3 часа след нейната заявка.

8.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да изисква връщане на сумата по плащането при отказ от поръчката след изтичане на 3 часа от нейната заявка.

8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи стойността на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-малко от 30% от общата стойност на поръчката, в случай на отказ от поръчката след изтичане на 3 часа от нейната заявка.

8.5. В случай по т. 8.2. сумата се възстановява по същата карта, с която е платена поръчката.

8.6. Възстановяването на сумата е в срок от 10 /десет/ работни дни от заявката за отказ.

8.7. Хронологическа и технологическа последователност при плащане с банкови карти през виртуален ПОС терминал:

8.7.1. избор на поръчка;

8.7.2. въвеждане на данните за превод на документ;

8.7.3. изпращане на заявка за плащане с банкови карти чрез виртуален ПОС терминал;

8.7.4. потвърждение на плащането;

8.7.5. потвърждаване на съгласие с „Общо споразумение за предоставяне на езикови услуги“;

8.7.6. плащане с банкова карта чрез платежния портал на Борика-Банксервиз АД (БОБС).

8.8. Други условия за разплащане с банкови карти чрез виртуален ПОС терминал:

8.8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично спазва условието за конфиденциалност;

8.8.2. изключение по т. 9.1. се допуска само при официално запитване от компетентните органи в България и ЕС, съобразено със съответното законодателство;

8.8.3. при версия на Общото споразумение на друг език, меродавна е българската. Всички други езикови версии имат изключително информативен характер.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да променя настоящото Общо споразумение при промени в местното законодателство, в правилата на Международните картови организации или при други промени в регулативните изисквания.

Чл.10 За обработване на лични данни от преводачи в хода на тяхната обичайна професионална дейност не е необходимо съгласие на лицата, в това число подписване на всякакви форми и декларации. За справка – разясненията на КЗЛД, публикувани на уеб сайта им в раздел „Бъдете информирани“, подраздели „Актуални въпроси от обществен интерес“ и „Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679“.

Чл.11. Изменения и допълнения в настоящето споразумение могат да се правят само с допълнително писмено споразумение, подписано от страните по споразумението.

Чл.12. Страните се договарят да разрешават възникналите проблеми по прилагането на споразумението по договаряне, а ако това се окаже невъзможно, по реда на ГПК.

Чл. 13. Според Закона за електронните съобщения (ЗЕС) чл. 261 „осъществяването на повиквания, съобщения или електронна поща със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама се позволяват само при предварително получено съгласие на потребителя. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Всяко лице, което е получило при търговска сделка за предоставяне на продукти или услуги данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, може да използва тези данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови собствени сходни продукти или услуги, като дава възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин:
1. да изразява несъгласие в момента на сключване на сделката;
2. да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.“

За неуредените по споразумението въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД.

Настоящето Общо споразумение е обновено на 13.04.2021 г.

Забележка: За сключване на специфично споразумение, свържете се с нас.