ЧЛЕНСТВО В ELIA

Членството в ELIA е важно предимство!

ELIA е Европейската асоциация на преводаческата индустрия, основана през 2005 г. Повече за асоциацията можете да откриете тук: ELIA

Членството в подобна голяма организация разширява кръгозора на уменията и компетенциите ни, позволява ни да взаимстваме от водещи европейски тенденции в преводаческата индустрия, както и да ползваме ресурси с матерен език.

Управителят на Олтранс изтъкна причините за членството в ELIA: „За Олтранс членството в значима асоциация от нивото на ELIA е част от стратегията за успешно на агенцията. Това членство ще спомогне както за подобряване на предоставяните от нас услуги чрез развитие на бизнес отношенията между членовете и внедряване на техни най-добри практики, така и за развитието ни в иновативните технологии чрез форумите за обмен.“

ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Агенция за превод и легализация „Олтранс“ работи с преводачи, които притежават удостоверения за извършване на официални преводи към МВнР.

Агенцията извършва официални преводи и легализация, както и заверка на документи от чужбина пред нотариус, като разполага с преводачи на място с английски език.

ПРОЦЕДУРИ НА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ „ОЛТРАНС“,

извършвани съобразно стандарт БДС EN ISO 17100:2015

Процедура по подбор на преводачи, редактори и коректори

Процедурата включва подбор на преводачи, редактори и коректори. Всеки кандидат преминава през тест за техническа компетентност и езикова компетентност. Нивото на тяхната компетентност се проверява периодично. Нашите редактори работят със специално изработен от нас Контролен лист, в който се описват пропуските и съветите за подобряване качеството на работа на преводача за всеки един проект. Така ние гарантираме развитието и усъвършенстването на преводачите, с които работим.

Агенцията разполага със собствен Интернет портал MY.OLTRANS.BG - Портал с ресурси за преводачи, който съдържа полезни инструкции за работа с програми, нормативи, лингвистични и стилистични правила в помощ на преводачи, редактори и коректори.

Агенция за преводи „Олтранс“ инициира ежемесечни уебинари, предназначени за преводачи, с цел да подпомогне тяхното професионално развитие и учения за работа.

Процедура по стартиране на проект за превод

 • клиентът получава оферта за варианти за превод, различаващи се по вид на услугата и време за изпълнение, езикова комбинация и видове превод;
 • при писмено потвърждение от страна на клиента всеки проект получава уникален 8-цифрен номер;
 • въвежда се в нашата система за управление на проекти Protemos за по-лесно менажиране;
 • клиентът получава уведомление по имейл за стартиране на поръчката;
 • следва приспособяване на документа за превод;
 • основна стъпка – превод и/или редактиране;
 • качествен контрол, гарантиращ целостта на превода и съпоставимостта му с оригинала;
 • предаване по електронен път или на хартиен носител.

Процедура по извършване на превод

Преводачът предава смисъла на езика на оригинала на езика в превода и създава текст, който е в съответствие с правилата на езиковата система на превода и удовлетворява инструкциите, получени при възлагането на проекта. Обръща се внимание на:

 • терминологията – съответствие с терминологията, специфична за съответната област на текста;
 • граматиката – синтаксис, правопис, пунктуация;
 • лексиката – лексикално единство и фразеология;
 • стила – съответствие със стилистичните указания на агенцията или специфичните такива на клиента;
 • форматирането;
 • предназначението и целта на превода.

Система за управление на качеството

Някои от най-важните пунктове от СУК са:

 • Планиране, ръководство и контрол;
 • Подбор на външни изпълнители;
 • Комуникиране с клиента, приемане и обработка на поръчки;
 • Управление на проектите;
 • Доставка на услугата;
 • Проучване на клиентската задоволеност;
 • и др. съпътстващи дейности.

Процедура за контрол на крайния продукт

Контролът на качеството се състои от постоянно проследяване на процеса на превод и редактиране на документа/текста и при необходимост от отстраняване на проблеми и пречки, свързани с качеството или срока на изпълнение, както и с проблеми на ресурсите. Крайната стъпка е да провери дали всички изисквания на клиента са спазени – форматиране, таблици, графики, картинки, специфично изписване на имена и др.

Процедура по осигуряване на сигурност на преведените документи

Агенцията съхранява преведените материали на собствен сървър.

Следва стриктна политика за обработване, съхранение, архивиране и унищожаване на документи и данни, като спазва изискванията за безопасност и опазване на професионалната тайна.

TOP