ДОКУМЕНТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ

Важно е да знаете!

За упражняването на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария е необходимо удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България. Удостоверението следва да се представи в тримесечен срок след издаването му пред компетентния орган в чужбина, заедно с доказателството за придобита професионална квалификация, с цел признаване на придобитата в Република България професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в системата на здравеопазването.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ

Агенция „Олтранс“ предлага услуги, свързани с издаване на необходимите документи за упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария – удостоверение за членство в БАПЗГ или друга съсловна организация, удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България и други документи.

Съгласно „Списъкът на регулираните професии в Република България“, регулираните медицински професии в България са 15: лекар, лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра, акушерка, зъботехник, помощник-фармацевт, масажист, медицински лаборант, ортопедичен техник, рентгенов лаборант, рехабилитатор, инспектор по обществено здраве, фелдшер и преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”.

За доказателство за придобита професионална квалификация се приема диплома за висше образование – заглавна страница и приложение.

Необходимо е да се изготви пълномощно на наш представител, с цел подаване на изброените документи за съответното удостоверение от БАПЗГ и МЗ.

Удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България от МЗ (Министерство на здравеопазването)

Към заявлението се прилагат:

1. Копие на документ за самоличност;

2. Копие от диплома за придобита професионална квалификация по регулирана медицинска професия или професията кинезитерапевт и съответните приложения към нея или академична справка, когато няма приложения или от тях не може да се установи хорариума на изучаваните дисциплини по време на обучението;

3. Копие от документ за придобита специалност и академична справка, ако лицето има придобита специалност;

4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж за последните 5 години;

5. Документ от съсловната организация (или съответно документ от последен работодател за лицата с квалификация зъботехник, помощник-фармацевт, инспектор по обществено здраве и кинезитерапевт), в която членува лицето, че не са му наложени административни наказания, свързани с правото да упражнява медицинската професия;

6. Документ за идентичност на имената, ако заявителят има документи с различни имена;

7. Документ за платена държавна такса.

* Всички копия на документи по точки от 2 до 6 следва да са нотариално заверени.

Удостоверение за членство в БАПЗГ (Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи)

Необходими документи за регистрация на новопостъпващи членове:

1. Заявление по образец;

2. Копия на диплома за завършено базово образование в направление „Здравни грижи“;

3. Копие на диплома за специалност или за научна степен – при наличие на такава;

4. Копие или препис-извлечение на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗСОМСААМС;

5. Копие на платежен документ за внесен членски внос: встъпителен и месечен.

TOP