ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-1384-C01

„Създаване на устойчиви работни места за младежи в нов отдел за преводи на турски и гръцки език в „Олтранс“ ООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Отдел „Преводи на турски и гръцки”

На 23.08.2016 г. агенция „Олтранс” подписа договор с Министерство на социалната политика за изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-1384 „Създаване на устойчиви работни места за младежи в нов отдел за преводи на турски и гръцки език в „Олтранс” ООД”.

Начало на изпълнение на проекта: 01.09.2016 г., край: 30.09.2017 г.

За да проверите дали има свободни позиции в момента и да кандидатствате, свържете се с нас на careers@sotirr.sg-host.com

Общата стойност на проекта е 89 591,00 лв., от които 76 152,35 лв. европейско и 13 438,65 лв. национално съфинансиране.

TOP